תקנון מבצע "שלם היום קבל מחר" (להלן: "המבצע ").

צ'יינה מוטורס בע"מ – MAXUS יוצאת במבצע מכירות מיוחד, מוגבל בזמן, שעניינו "שלם היום קבל מחר" משתתף במבצע אשר ירכוש רכב חדש תוצרת חברת MAXUS ,וישלם את מלוא התמורה בגינו, יוכל יהיה לקבל את רכבו ביום העבודה שלמחרת או לאחר שני ימי עבודה (תלוי שעת התשלום בפועל), והכל בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.

1 .הגדרות: למונחים הבאים תהא המשמעות המופיעה בצידם:

"צ'יינה מוטורס": צ'יינה מוטורס בע"מ, ח.פ: 514292697 .
"רכב חדש": רכב מדגם 6 EUNIQ תוצרת MAXUS.
"משתתף": אדם הרוכש מצ'יינה מוטורס רכב חדש לשימושו האישי .
"אולם תצוגה" אולם התצוגה של צ'יינה מוטורס ברח' ז'בוטניסקי 49 ,פתח תקווה.
"הסכם הזמנת הסכם בין צ'יינה מוטורס לרוכש הרכב החדש. רכב"

2 .פרשנות:
1.2 .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תנאי תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים כלשהם של צ'יינה מוטורס בדבר המבצע ו/או התנאים במסגרתו, תנאי תקנון זה יגברו בכל דבר ועניין.
2.2 .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי הסכם הזמנת הרכב שיחול בקשר עם רכישת הרכב החדש, יחולו ויגברו הוראות הסכם הזמנת הרכב.
3.2 .הוראות תקנון זה יחולו על כל משתתף במבצע. השתתפות במבצע תהווה הסכמה מוחלטת מצד להשתתף, כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו במלואן. המשתתף לכל תנאיו והתניותיו. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש

3 .תקופת המבצע: גמר עד או, בצהריים 12:00 בשעה, 30.1.2023 ביום ויסתיים, 09:00 בשעה 15.1.23 ביום יחל המבצע.
3.1 מלאי הרכבים המשתתפים במבצע, המוקדם מביניהם.
2.3 .על אף האמור לעיל, רשאית צ'יינה מוטורס בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך או לקצר את תקופת המבצע ואף להודיע על סיומו בכל עת, ללא התראה מוקדמת או סיבה.

4 .מספר הרכבים החדשים המשתתפים במבצע:
1.4 .המבצע יחול לגבי 50 רכבים בלבד.
2.4 .על אף האמור לעיל, רשאית צ'יינה מוטורס בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל או להקטין את מספר הרכבים המשתתפים במבצע.

5 .המבצע: בהתאם למחיר הנקוב בהסכם הזמנת הרכב ולהוראת סעיף 3.5 כדלהלן אזי:
1.5 .בתקופת המבצע, כל משתתף אשר ירכוש רכב חדש וישלם לצ'יינה מוטורס את מלוא התמורה בגינו, שלמחרת ביצוע התשלום. • במידה והתשלום יבוצע עד השעה 00:11 בבוקר, יוכל המשתתף לקבל את רכבו ביום העבודה עבודה לאחר ביצוע התשלום . • במידה והתשלום יבוצע לאחר השעה 00:11 בבוקר, יוכל המשתתף לקבל את רכבו שני ימי
2.5 .איסוף הרכב החדש יהיה באולם התצוגה, ובכפוף להצגת תעודת ביטוח חובה ובהתאם ליתר הוראות תנאיי הסכם הזמנת הרכב.
3.5 .יובהר כי תשלום בגין הרכב החדש, כמשמעו בסעיף 1.5 לעיל, משמעותו הינה כלל התנאים המצטברים הבאים: • תשלום באמצעות העברת זה"ב לצ'יינה מוטורס; בנוסף – • אישור מחלקת הכספים של צ'יינה מוטורס בדבר קליטת התשלום בחשבון החברה. יודגש כי מועד (יום ושעה) מתן אישור מחלקת הכספים של צ'יינה מוטורס בדבר קליטת התשלום בחשבון החברה, כאמור לעיל, יהיה המועד היחיד הקובע כי המשתתף ביצע תשלום בגין הרכב החדש, ובהתאם למועד מתן האישור תפעל צ'יינה מוטורס למסירת הרכב ע"פ המפורט בסעיף 1.5 לעיל. באשדוד בעת ביצוע התשלום לציינה מוטורס. מלאי רכבים האמור נתון לשינויים בכל יום ואינו קבוע. 4.5 .יובהר כי המבצע יחול רק ביחס למלאי הרכבים הקיימים של צ'יינה מוטורס המצויים במוסך המרכזי מתחייבת לצבע רכב כלשהו במסגרת המבצע. כמו כן, מלאי הרכבים אינו כולל בהכרח את מלוא הצבעים של הרכב החדש ולכן צ'יינה מוטורס אינה

6 .כללי:
1.6 .המשתתף פוטר את צ'יינה מוטורס ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש ו/או פגם אחר בקשר למבצע.
2.6 .למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלשהיא בקשר לשינוי תנאיי התקנון ו/או לפעולות בהן תנקוט צ'יינה מוטורס עקב תקלה ו/או טעות כלשהיא ו/או בקשר לכל נזק, ישיר ו/או עקיף בקשר למבצע. כי השתתף במבצע ורכש רכב חדש במסגרת המבצע.
3.6 .משתתף שיקח חלק במבצע מאשר, כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו וציון העובדה
4.6 .צ'יינה מוטורס רשאית להפסיק ו/או לבטל את המבצע ו/או לשנות את תנאיו (שינויים סבירים), על פי שיקול דעתה הבלעדי.
5.6 .צ'יינה מוטורס הינה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ולתק נון ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלך המבצע ו/או בקשר עמו.
6.6 .בכל מקרה של עיכוב במסירת הרכב החדש למשתתף בתקופת המבצע, ובכפוף להוראות תקנון זה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיי צ'יינה מוטורס ו/או מטעמה בקשר לעיכוב כאמור ו/או בקשר לעסקה. תהיה למשתתף הזכות לבטל את העסקה ולקבל חזרה את כספו, אולם מעבר לכך לא תקום לו כל טענה
7.6 .עיכוב של עד 48 שעות במסירת הרכב החדש במקרה של חוסר ברכבי הובלה ו/או תקלה טכנית באחד משלבי השינוע, לא יהווה עיכוב המקנה למשתתף לבטל את העסקה כמפורט בסעיף 6.6 לעיל.
8.6 .כמצוין בסעיף 4.5 לעיל, המצבע חל לגבי רכבים המצויים במלאי צ'יינה מוטורס במוסך המרכזי באשדוד. במידה והמשתתף יבקש לרכוש רכב חדש שאינו במלאי אשדוד אלא נמצא בעת ביצוע התשלום בנמל אילת יחולו לגביו זמני האספקה 1הבאים: במידה והתשלום יבוצע עד השעה 00:11 בבוקר, יוכל המשתתף לקבל את רכבו 5 ימי עבודה לאחר ביצוע התשלום. ביצוע התשלום. במידה והתשלום יבוצע לאחר השעה 00:11 בבוקר, יוכל המשתתף לקבל את רכבו 7 ימי עבודה לאחר והכל בהתאם להוראות סעיף 5 לעיל, בשינויים המתחייבים.
9.6 .ההשתתפות במבצע מותרת לכל תושב ואזרח במדינת ישראל שמלאו לו 18 שנים ואשר יש בידו רישיון נהיגה בתוקף.
10.6 .רכישת הרכב החדש כפופה ומותנית בחתימת המשתתף על הסכם הזמנת רכב.
11.6 .אין כפל מבצעים במסגרת המבצע. למען הסר ספק, מבצע זה אינו בא כתוספת לכל הטבה אחרת והוא מבטל כל מבצע אחר לרבות הטבות והנחות.
12.6 .למען הסר ספק יובהר כי יום עבודה אינו כולל ימי שישי, שבת, ערב חג, חג, חול המועד וכל יום שבתון אחר כלשהו במשק.
13.6 .הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט במחוז תל-אביב בלבד.
14.6 .המבצע כפוף לאמור בתקנון זה, הנמצא לעיון במשרדי צ'יינה מוטורס *** בכפוף לכך שצ'יינה מוטורס תוכל לשחרר את הרכב מנמל אילת תוך 24 שעות מיום ביצוע התשלום. במידה ולא ניתן יהיה לשחרר 1 את הרכב מנמל אילת תוך 24 שעות אזי מניין 5 ימי העסקים יחל רק עם שחרור הרכב מנמל אילת.

האתר משתמש ב- "קבצי עוגיות" (Cookies) לפרטים »