מדיניות פרטיות

חברת צ'יינה מוטורס בע"מ (להלן: "CM") מכבדת את פרטיותך כלקוח CM ו/או כמשתמש באתר המופעל על ידי CM כיבואנית ומפיצה את רכבי היצרן SAIC MAXUS בישראל.

1. כללי
הואיל ו CM מכירה בחשיבות ההגנה על פרטיות המידע האישי והכלכלי של לקוחותיה ומשתמשי אתר האינטרנט (להלן – "האתר"), הרי שהיא אימצה מדיניות פרטיות קפדנית ונקטה בצעדי אבטחה משמעותיים, ע"מ להגן על המידע האישי.
מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הינה לפרט בפני המשתמש את האופן בו CM עושה שימוש בקשר עם מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "מידע" ו-"חוק הגנת הפרטיות") שנמסר ע"י המשתמשים באתר ו/או שנאסף בעת השימוש באתר.
מטעמי נוחות נוקט מסמך זה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
הכותרות הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש של תנאי כלשהו מתנאי השימוש או תוקפו. מדיניות פרטיות זו הינה חלק מ- תנאי השימוש הזמין בקישור זה ("תנאי השימוש"). למונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהא המשמעות שיוחסה להם בתנאי השימוש. מובהר במפורש שסעיף השיפוט והגבלת האחריות בתנאי השימוש יחולו על מדיניות פרטיות זו.
CM שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת, את מדיניות ההגנה על הפרטיות. כל שינוי שכזה, ככל ויהיה, יפורסם באמצעות הודעה באתר. CM תפרסם את הצהרת הפרטיות המעודכנת באתר, ולפיכך CM מעודדת את משתמשי האתר לבדוק את תנאי הפרטיות הללו, באופן תקופתי, ומבהירה כי המשך שימוש באתר ע"י המשתמש, לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתו לשינויים אלה.

2. מידע הנאסף בעת השימוש באתר ו/או בקשר עם השירותים
כאשר הנך עושה שימוש באיזה מהמוצרים או השירותים של CM, מתקשר עם CM, משתמש או מנסה להשתמש באתר, מוסר פרטים ו/או מידע אודותיך (לרבות אגב התקשרות, שימוש באתרים, יצירת קשר עם CM, סוכניה או מי מטעמה או בכל דרך אחרת) הנך נותן הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ומקבל על עצמך את תנאיה, לרבות בקשר לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש בפרטים הנאספים או מתקבלים אודותיך, וזאת באופן המתואר במדיניות פרטיות זו, לרבות בשים לב לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.

מידע ונתונים שאנו אוספים יתכן וכוללים בין היתר: שם, מספר חברה (ככל שרלוונטי), סוג רכב ומספר רישוי, תוכן פניות, כתובת ופרטי התקשרות, לרבות טלפון ודוא"ל; שם, תאריך לידה, תעודת זהות, מספר דרכון, מספר רישיון נהיגה, מגדר, מעמד אישי, מצב משפחתי; פרטי המעסיק; מידע על אמצעי תשלום וחשבון בנק, פרטי כרטיס אשראי ודירוג אשראי; מידע אודות מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש או שבחנת או התעניינת, לרבות באמצעות או אגב שימוש האתרים; כל מידע אחר המסופק על ידך במגוון דרכים ואמצעים, לרבות: במסגרת פנייתך למרכז ההזמנות של CM, במסגרת מידע שנמסר בטפסי הצטרפות, שיחות טלפון, התכתבויות עם או מי מטעמה, וכן מידע שיגיע מסוכני CM, סוקרים, שמאים, מומחים שונים, עדים, ספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות ו/או ספקי שירותים אחרים; בעת הגלישה והשימוש באתר, בעת ביצוע ההזמנות מCM; בעת השארת פרטים במסגרת מודעות הנוגעות לחברה המופיעות באתרים אחרים או בפלטפורמות אינטרנטיות אחרות; או בכל דרך אחרת. מידע ונתונים נוספים כאמור במדיניות פרטיות זו ו/או תנאי השימוש (כגון מידע משתמש).
חשוב לציין כי נוסף למידע האמור נאספים נתונים נוספים שהינם סטטיסטים בחלקם. נתונים כאמור (כגון מידע סטטיסטי כהגדרתו בתנאי השימוש) אינם מאפשרים את זיהויך באופן אישי ונועדו, בין היתר, לצורך שיפור רמת השירותים והמוצרים של CM, מחקר ופיתוח (לרבות באמצעות צדדים שלישיים), יצירת שירותים ומוצרים חדשים או למטרות תחזוקה או בקרה של האתרים. מובהר כי לא תהייה לך כל זכות בנתונים כאמור או בתוצרים הקשורים להם. מובהר שביחס לפרטים ו/או נתונים שאינם מידע יתכן וחברות הקבוצה עושות שימושים נוספים (מעבר למפורט במסמך זה ביחס למידע) ואתה נותן בזה את הסכמתך לכך ללא כל תמורה או טענה.

CM ו/או מי מחברות הקבוצה שומרות לעצמן את הזכות לפנות אליך בעצמן ו/או על ידי צדדים שלישיים לרבות באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (כגון SMS), או בכל שיטת דיוור אחרת, בכדי לספק לך מידע בדבר מוצרי מי מחברות הקבוצה, השירותים ו/או שירותי הקבוצה, ושאר סוגי מידע שיווקי ופרסומי. זאת לרבות בדרך של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות (להלן: "דיוור ישיר") ומשלוח דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן: "פרסומת"). במידה ואינך מעונין לקבל מידע זה או פניות כאמור על ידי CM, הנך רשאי בכל עת לפנות לחברה באמצעות הפרטים והאופן המצוינים בתנאים אלה. בבקשה שCM תסיר את שמך מרשימות התפוצה שלה. מובהר כי קבלת בקשה להיגרע מרשימות התפוצה, לא תגרע מזכות CM ו/או צדדים שלישיים כאמור להמשיך ולשלוח מסרים הנדרשים לפי דין, וכן פרסומות ו/או דיוורים שאין מניעה בדין לשלוח ו/או לפרסם לקהל לקוחותיה או לקהל לקוחות הקבוצה או לקהל לקוחות צדדים שלישיים כאמור ו/או שניתן לפרסמם ו/או לשולחם ללא הסכמה.

למעט מסירת שם, שם משפחה ותעודת זהות וכן הצגת ביטוח כדין טרם מסירת רכב, אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע כאמור ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, אי מסירת מידע כלשהו ו/או סירוב לאפשר לחברה ו/או מי מטעמה (לרבות חברות הקבוצה) לאסוף, להעביר ו/או לשמור מידע כלשהו כאמור, עלולים שלא לאפשר לחברה ו/או מי מטעמה להתקשר איתך בהסכם ו/או לספק לך שירותים ו/או מוצרים מסוימים ו/או לספקם באיכות ירודה יותר.

יודגש, כי אין באמור במדיניות פרטיות זו כדי לחייב את CM לאסוף ו/או לשמור ו/או לגבות ו/או לאמת או לוודא בדרך אחרת מידע כלשהו.

CM שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתרים סקרים ו/או שאלונים מעת לעת. במסגרת סקרים ו/או שאלונים אלה יתבקשו משתמשים למסור מידע. השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי והמשתמשים יכולים לבחור שלא למסור את המידע.

3. רישום והעברת מידע
מובהר בזה כי חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי. לפיכך, במסגרת יצירת קשר עם CM ו/או הרשמה לרשימת הדיוור שלה ו/או לאזור האישי באתר, המשתמש יתבקש להזין מידע אישי כגון שם מלא, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, מספר רישוי, מען ו/או אזור קבלת שירות וכיוצ"ב. ככל שלא יימסרו הפרטים בשדות המבוקשים, או לכל הפחות הנפרטים שאותם תגדיר CM כפרטים חיוניים, יתכן ופניית המשתמש לא תועבר להמשך טיפול והוא לא יוכל אף להירשם לרשימת הדיוור של CM.
מובהר כי ל-CM יש ו/או יהיו מאגרי מידע רשומים בהם ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או שיאספו אודות המשתמשים באתר, המיועדים, בין היתר, לניהול ותפעול האתר, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים באתר, דיוור ישיר, ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות ועובדים, עריכת ניתוחים, סקרים, מחקרים וכיוצ"ב (להלן – "מאגרי המידע").
מובהר כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו.
המשתמש מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן כי ביצע את יצירת הקשר ו/או ההרשמה לאזור האישי ו/או לרשימת הדיוור בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צד שלישי כלשהו, ואם עשה כן, הרי שעשה זאת בהרשאה ובהסכמה מלאה של אותו צד שלישי.

4. איסוף ושימוש במידע
המידע אשר מסר המשתמש, אף בטרם מסר פרטים כלשהם ל- CM, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמר במאגרי המידע, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות מאגרי המידע, בהתאם למדיניות פרטיות זו וכן בהתאם להוראות הדין.
CM רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר ע"י המשתמש ו/או במידע אשר הצטבר אודותיו, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים במסגרתו, וכן על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים ע"י CM ו/או מי מטעמה ו/או על-ידי צדדים שלישיים עמם יש ל- CM שיתופי פעולה עסקיים. בנוסף, המשתמש מסכים ומאשר ל-CM לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי מנותח ומקובץ לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מובהר כי מידע מנותח ומקובץ זה, לא יביא לזיהוי המשתמש באופן אישי.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף למסירת פרטי ההתקשרות של המשתמש ל-CM והסכמתו לקבלת דיוור ישיר ומסרים שיווקיים, תהא CM רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, הודעה לטלפון הסללולרי ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה ומוצריה וכן מידע שיווקי ופרסומי של CM. מובהר כי המשתמש יהא רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע באמצעות לחצן "הסרה" או "הסר" אשר יופיע בתחתית ההודעה או אפשרות מענה באותה דרך בה נשלחה ההודעה עם המילה "הסר", או בכל אופן אחר שתקבע ותודיע CM.
מובהר כי האתר משתמש בכלים שונים לצורך אפיון השימוש של המשתמש באתר ושיפור חווית הגלישה שלו. כלים אלה אוספים מידע אודות המשתמש ואודות השימוש שלו באתר, הכולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, כתובתו בפרוטוקול האינטרנט (IP), מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר, הסכמה לשימוש במידע לצורכי CM, שיפור חווית הגלישה, בדיקות פנימיות וכיוצ"ב. במסגרת זו, נעשה באתר שימוש בקובצי "עוגיות (Cookies) "לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, אפיון המוצרים המתאימים לו, פרסומות מותאמות עבורו, אף בגלישתו באתרים אחרים, הקלה על השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע. ה'עוגיות' הללו הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמש מאפשרות זאת, וחלקן יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר, אך ייתכן כי אחרות תישמרנה על גבי הזיכרון במכשיר בו עושה המשתמש שימוש. ככל שהמשתמש אינו מעוניין ב'עוגיות', הוא יוכל להימנע מכך ע"י שינוי ההגדרות הדפדפן שלו ו/או דרך שינוי הגדרות הפרטיות בתוך האתר. עם זאת, יש לזכור כי נטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

5. מסירת מידע לצד שלישי
באתרים ישנם קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או דברי פרסומת, כתבות, מידע, הצעות וכיו"ב של אתרים אחרים ו/או חברות אחרות. השימוש בכל מידע הנאסף או נמסר על ידך לצדדים שלישיים כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולא למדיניות הפרטיות של CM. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים טרם השימוש בשירותיהם או מוצריהם.

מבלי לגרוע מן האמור במסמך זה או מתנאי השימוש, CM שומרת לעצמה את הזכות להעביר לצדדים שלישיים (כגון היצרנים, ספקי שירותים (כהגדרתם להלן) ו/או לחברות אחרות בקבוצה) את המידע שנאסף אצלה אודותייך, בין היתר, במקרים הבאים:
א. לצורך אספקת, ניטור, שינוי, תחזוקת האתרים, מוצרי או שירותי היצרנים, השירותים, שירותי הקבוצה ו/או לצורך שיווק מי מבין המצוינים בסעיף זה, לרבות באמצעות דיוור ישיר ו/או פרסומות ו/או לצורכי מחקר ופיתוח.
ב. לגורמים אשר חלה חובה שבדין להעביר לידם מידע ו/או לצד שלישי מטעמם, לצורך שיתוף פעולה עם אותם גורמים (לרבות כחלק מהליכים משפטיים, מענה לבקשות ו/או צווים).
ג. לרשויות אכיפת החוק וגופים ממשלתיים ומנהליים ובהקשר לחיובים כלפיהם.
ד. במקרה ו CMתסבור שיש צורך להעביר את המידע אודותיך בכדי למנוע נזק ברכוש או בנפש שלך, של צד שלישי או של CM.
ה. על מנת לציית להוראות כל דין ו/או בהתאם לייעוץ המשפטי שתקבל CM.
ו. במסגרת יחסי CM עם קבלני משנה בתחומים שונים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, סוקרים ויועצי שיווק, מפרסמים, מנהלי סיכונים, סוכנים, עדים, עורכי דין, רואי חשבון, מומחים, שמאים, מוסכים, ספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות ו/או צדדים אחרים אשר קשורים באספקת השירותים ו/או שירותי הקבוצה (להלן: "ספקי שירותים"), לצרכי השירותים הניתנים על ידם.

מובהר כי CM נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים כדי להגן מפני זליגת פרטים אישיים המזהים את המשתמש לצדדים שלישיים, ותימנע מלהעביר בכל דרך שהיא, לרבות מכירה, השכרה, המחאה וכיוצ"ב, פרטים אישיים ו/או מידע רגיש של המשתמש, למעט במקרים שלהלן:
1) בהתאם לדרישת המשתמש ו/או בהסכמתו;
2) בשל צו שיפוטי ו/או דרישה של רשות מוסמכת למסירת המידע;
3) בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין;
4) בשל כל מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין CM ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו;
5) במסגרת שיתופי פעולה עם חברות עמן ל- CM יש שיתוף פעולה עסקי;
6) בכל מקרה בו תסבור CM כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור ל- CM ו/או למשתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי;
7) במקרה בו העבירה ו/או המחתה CM לצד שלישי כלשהו את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, ובלבד שאותו צד שלישי כאמור יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו והוראות כל דין.

מובהר, כי אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של CM להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
מובהר, כי CM אינה שולטת בשימוש שצדדים שלישיים עושים במידע המועבר אליהם ולא תהיה אחראית לשימוש כאמור, לרבות ביחס לפניות שנעשות על ידי צדדים שלישיים אלה. אין לראות בפניות אלו כהמלצה כלשהי מצד CM.

6. אבטחת המידע
CM עושה ככל שביכולתה על מנת להגן על סודיות המידע והנתונים שנמסרו ע"י המשתמשים באתר, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.
המשתמש מאשר בזה כי ידוע לו כי CM מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם אין ביכולתה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט ו/או וודאי.
מובהר כי CM משתמשת באמצעי הגנה והצפנה סבירים ומקובלים ביחס לפעולות מסירת מידע מקוון בהתאם לנדרש בדין, ודואגת לעדכן אמצעים אלה מעת לעת, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פריצות או האזנות בלתי מורשות. אמצעי ההגנה האמורים נועדו לאבטח את זרימת המידע בין מחשב המשתמש לבין שרתי האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטת CM, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים ו/או גורמים בלתי מוסמכים ו/או בלתי מורשים.
מובהר כי CM מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות על-מנת לספק למשתמשים את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה ו/או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. יחד עם זאת, CM מבהירה כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת כי האתר יתנהל כסדרו ללא כל הפרעה ו/או כי האתר ו/או המידע והנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של CM. המשתמש מאשר כי ידוע לו ש-CM לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, שנגרם כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

7. COOKIES
CM יכולה להשתמש בטכנולוגיית "עוגיות" או "Cookies", בין היתר, במסגרת התפעול השוטף של האתר, לצרכי הצגת פרסום או משלוח חומר שיווקי (לרבות בדרך של דיוור ישיר או משלוח פרסומות או פרסומים בחסות מפרסמים חיצוניים), לצורך תיעוד פעולות המשתמש, בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע למגמות השימוש באתר, לצרכי פרסום או שיווק, ולמען אבטחת המידע באתרים, ובכדי לאמת פרטים.

"עוגיות" או "Cookies" הן למעשה כינוי לקובצי טקסט המשמשים לאחסון מידע בדפדפני אינטרנט או לאחסון וקבלה של מזהים ומידע נוסף במחשבים, בטלפונים ובמכשירי קצה אחרים. קבצים אלה מכילים תיעוד של פעולות שונות שלך במסגרת הדפדפן או אמצעי הקצה בו אתה עושה שימוש, למשל, מידע אודות הדפים בהם צפית בזמן שהותך באתרים, האתרים מהם הגעת לאתרים, זמן שהותך באתרים וכו'. קבצים אלה מקלים על תהליך הגלישה החוזרת שלך מאחר והם מכילים מידע שאין צורך לטעון אותו שוב, כדוגמת רישום חוזר לשירות.

ייתכן שהדפדפן או מכשיר הקצה שלך כוללים הגדרות המאפשרות לבחור אם יוצבו קבצי עוגיות בדפדפן ו/או למחוק אותם. יכול להיות שבחומר העזרה של הדפדפן, מערכת ההפעלה או של מכשיר הקצה שלך יהיה קיים מידע נוסף על אופן נטרול או מחיקת קבצי העוגיות. ייתכן שחלקים מסוימים של האתרים לא יפעלו באופן תקין אם יעשה כן על ידי המשתמש.

חשוב לציין, כי גם צדדים שלישיים עשויים להשתמש בקבצי עוגיות במסגרת שירותים או מידע הזמין באתרים. למשל, במסגרת מדידת אפקטיביות של פרסומות המופיעות באתרים בחסות ובאמצעות שירות חיצוני (ככל שיופיעו). מידע נוסף אודות האופן בו משתמשים גורמים אחרים כאמור בקבצי עוגיות עשוי להיות קיים במדיניות הפרטיות או בתקנונים של אותם גורמים.

8. יצירת קשר בנושא פרטיות
מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1891, רשאי המשתמש לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגרי המידע ואף לבקש מ-CM לתקן מידע זה אם הוא אינו נכון או אינו מדויק. לצורך זה, יש לשלוח בקשה בכתב אל CM באמצעות עמוד "צור קשר" באתר או בשימוש באחד מאמצעי ההתקשרות המפורטים להלן.
המשתמש רשאי לבקש גישה ולשנות את המידע שסיפק ל- CM ואף להסיר את שמו בכל עת שיחפוץ ע"י יצירת קשר עם מוקד התמיכה של CM בטלפון הר"מ או ע"י יצירת קשר בדואר אלקטרוני בכתובת המצוינת מטה או במשלוח דואר רגיל לכתובת המפורטת מטה. באם המשתמש נרשם כמשתמש רשום באתר וברצונו לבטל את הרישום ולמחוק את פרטיו האישיים ממאגרי המידע, כל שעליו לעשות הוא ללחוץ על הקישור לביטול הרישום.

פרטי יצירת קשר:
אם יש לך הערה או שאלה בקשר עם הצהרת הפרטיות שלנו, אנא צור עימנו קשר:

צ'יינה מוטורס בע"מ
פארק לב הארץ, ת.ד. 670 ראש העין
טל': 03-7444244 / 6350*
פקס': 03-7444243
דוא"ל: office@maxus.co.il

הצהרת פרטיות זו עודכנה בחודש מרץ 2021

האתר משתמש ב- "קבצי עוגיות" (Cookies) לפרטים »