תנאי שימוש

1. כללי, הסכמה ותחולה
אלה הם תנאי השימוש שיחולו על אתר האינטרנט של צ'יינה מוטורס בע"מ (להלן – "CM") (להלן – "האתר"), ככל שהדבר נוגע ליחסי CM והמשתמש באתר.
תנאי שימוש אלה וכך גם תנאי מדיניות הפרטיות – הזמינים בקישור זה , מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות המשפטית בין המשתמש, כפרט או כישות אחרת, לבין CM בקשר לאתר ולתוכן המוצג בו.
מטעמי נוחות נוקט מסמך זה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש של תנאי כלשהו מתנאי השימוש או תוקפו.
יובהר כי תנאים אלה באים להוסיף על כל הסכם אחר, מכל מן וסוג שהוא, הקיים ו/או שהיה קיים, בין המשתמש לבין CM ו/או מי מטעמה.
לפני השימוש באתר, יש לקרוא בעיון את ההוראות הכלולות בתנאי שימוש אלו וכן את התנאים והתניות בתנאי הפרטיות.
אם המשתמש בחר להשתמש באתר, מובהר ומוסכם כי הדבר מעיד על כך שהוא קיבל בכך והסכים לכל תנאי השימוש והפרטיות הכלולים באתר. מעצם כך, ככל שהמשתמש מתנגד או אינו מסכים לאיזה מהתנאים והתניות, הרי שהוא נדרש שלא לעשות שימוש באתר זה, בכל צורה שהיא.
CM תהיה רשאית לשנות את הסכם תנאי שימוש זה, מעת לעת ללא צורך בהודעה מוקדמת. התנאים המתוקנים יחולו על השימוש באתר ממועד פרסום העדכון באתר. על המשתמש לבדוק באופן שוטף ולוודא שהנך מודע לאמור בהסכם התנאי שימוש הרלבנטי. המשך השימוש באתר לאחר השינוי והעדכון, יהווה ויעיד על הסכמת המשתמש לגרסה המעודכנת של התנאים.
בתנאי השימוש להלן, כוונת המונחים "אנו" ו- "שלנו" וכיוצ"ב, היא ל -"CM", וכוונת המונחים "אתה" ו-"לך" וכיוצ"ב, היא אל המשתמש או המתכוון להשתמש, באתר.

2. האתר והשימוש בו
האתר הוקם, בין היתר, כדי לאפשר גישה למידע לגבי המוצרים והשירותים של CM, לרבות פרטים ונתונים בקשר לכלי-רכב המיובאים על ידי CM ומשווקים בישראל. האתר עשוי לכלול גם מידע אודות שירותים או מוצרים נוספים הקשורים לתחום הרכב או לתחומים אחרים, המסופקים על ידי צדדים שלישיים ("שירותי צדדים שלישיים"), ו/או שירותי או מוצרי היצרנים השונים המיובאים על ידי CM .

המידע באתר הינו מידע כללי המובא לשם נוחות המשתמש בלבד ואין להסתמך עליו בלבד. המשתמש מודע לכך שתיתכן אפשרות כי המידע באתר יהיה חלקי, שגוי, לא מותאם, לא מדויק או לא מעודכן. בפרט, נתוני היצרנים המופיעים באתר, לרבות מפרטי רכב, כתבי האחריות, מחירונים או מחירים, שעשויים להופיע באתר באופן לא מדויק או נכון ואף להשתנות מפעם לפעם.

התמונות באתר, לרבות תמונות דגמי כלי-הרכב, נועדו להמחשה בלבד, והן עשויות לא לתאום את המציאות. יש לפנות לנציג מכירות מוסמך של CM על מנת לקבל נתונים או פרטים מדויקים ועדכניים.

אין לראות בנתונים המופיעים באתר, כולל נתוני היצרן, ככאלה היוצרים התחייבות או חובה כלשהי כלפי המשתמש או כל אחד אחר, לרבות לא כהצעה מחייבת או מצג כלשהו בנוגע למוצרים או שירותים כלשהם. המשתמש מאשר כי CM ו/או היצרנים לא יהיו אחראים בגין כל נזק העלול להיגרם בקשר לכך.

מובהר בזה כי השירותים או ההתקשרות בין CM למשתמש, ככל שתשתכלל, תעשה בהתאם למסמכי CM ו/או הסכמים אחרים המחייבים את CM. אין באתר, בתנאי השימוש או במדיניות הפרטיות ו/או בכל מסמך אחר המופיע באתר, בכדי לשנות או לגרוע מכל הסכמה, הסכם או תנאים מחייבים אחרים החלים בין היצרן ו/או CM לבין המשתמש, וכל הסכמה הסכם או תנאי כאמור יגברו על האמור באתר (לרבות האמור במסמכים המשפטיים), בתנאי שימוש ו/או במדיניות הפרטיות.

האתר מאפשר למשתמש לבקש שנציג ייצור עימו קשר ו/או להתחיל הליך של קבלת שירותים מסוימים, למשל הזמנת נסיעת מבחן ו/או הזמנת תור למרכז שירות, ובכלל זאת על ידי השארת פרטים רלוונטיים באמצעות האתר. סיום הליך הזמנת השירותים הזמינים באתר כאמור, ופניות בקשר לשירותים אלו, יעשו באמצעות נציג CM או מי מטעמה בלבד. השארת פרטים כלשהם לחזרה ו/או ביצוע הליך הזמנה או חלקו באמצעות האתר (למשל באמצעות מילוי טופס צור קשור לחזרה טלפונית, לתיאום נסיעת מבחן ו/או תיאום תור למרכז שירות) לא יקים ל CM ו/או מי מטעמה כל חובה בקשר לחזרה או יצירת קשר עם המשתמש או בקשר לאספקת שירותים או מוצרים כלשהם.

השימוש באתר זה ניתן לך בכפוף לתנאי השימוש והפרטיות המובאים בו. אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של המידע הקיים ו/או הזמין באתר, ללא אישור מראש ובכתב מאת CM (הרשאית להימנע ממתן אישור כאמור או להתנותו בתנאים, לפי שיקול דעתה המוחלט ובלי שתידרש לתת נימוקים לעניין)

CM רשאית, לסרב לאפשר למשתמש לעשות שימוש באתר, או בכל חלק ממנו או לשלול, בכל עת או לחסום את הגישה של המשתמש לאתר, באופן מלא או חלקי, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של CM, וללא חובה למתן הודעה כלשהיא למשתמש בקשר לכך. זאת לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. המשתמש הפר את תנאי השימוש;
ב. המשתמש מסר מידע אשר לדעת CM הינו שגוי או לא מדויק;
ג. לדעת CM, המשתמש הפר או עלול להפר התחייבות אחרת כלשהי כלפי CM או ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב CM, במשתמש כלשהו או צד שלישי אחר או בפעילות התקינה של האתר;
ד. לדעת CM המשתמש עשה שימוש באתר שאינו תואם את רוח האתר או את מדיניות היבואן.

תהיה CM רשאית לנקוט כנגד המשתמש שיפר את הכללים הנ"ל בכל פעולה, בהתאם לשיקול דעתה, לרבות חסימת כניסתו לאתר, חסימת מחשבים הנושאים את כתובת האינטרנט שלו (IP), פנייה לספק האינטרנט שלו (ISP) בבקשה למנוע ממנו גישה לאתר האינטרנט, ואף לנקוט בהליכים משפטיים כנגדו.

CM רשאית, אך אינה חייבת, על פי שיקול דעתה וללא חובה ליתן התראה מוקדמת או הודעה, להפסיק את השימוש באתר, או בחלקו, מעת לעת, בין היתר, לצורכי תחזוקתו, עדכונו או ארגונו. מובהר, כי CM בשום אופן אינה מתחייבת לבצע עבודות תחזוקה או עדכון מכל סוג שהוא לאתר.

CM רשאית, מפעם לפעם ומבלי ליתן על כך הודעה, לשנות את המידע, כולו או חלקו, באתר, לרבות את נתוני היצרן, המחירים, המפרטים ו/או המסמכים משפטיים המופיעים באתר.

3. שימושים אסורים
מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלו, אינך רשאי:

1) להשתמש באתר ו/או במידע הכלול בו באופן שלא הורשה במפורש בתנאי השימוש לרבות לגשת או לנסות לגשת לאזורים אשר אינם תואמים את הרשאות המשתמש;
2) לבצע פרסום כלשהו של חומר ומידע המפורסמים באתר, לרבות פרסום מחדש באתר אינטרנט אחר או בכל מקום אחר;
3) להפיק מחדש, לשכפל, להעתיק או לעשות שימוש אחר, לרבות לאפשר שימוש כאמור, בחומרים המפורסמים באתר, לשימוש מסחרי או אחר, שאינו לשם המטרה שלשמה פורסמו הפרסומים באתר, מכל מין וסוג שהוא;
4) לערוך או לשנות באופן כלשהו את התוכן המוצג באתר;
5) להפיץ ולשווק מחדש חומרים מתוך האתר, למעט לצרכים מפורשים אשר לגביהם ניתן אישור CM המפורש לכך;
6) להציג אתר זה או חלקים ממנו בפומבי;
7) לבצע כל שימוש פוגעני או מפר באתר, לרבות שימוש הפוגע או מפר זכויות כלשהן (כולל זכות לפרטיות, וזכויות קנייניות), של CM ו/או צדדים שלישיים כלשהם;
8) להשתמש באתר באופן העלול לפגוע באחר, לפגוע במוניטין של CM או כל צד שלישי;
9) לפגוע בפעולתו של האתר או להפריע לו לרבות באמצעות עקיפה, שינוי, התערבות או סיכול של רכיבי בטיחות שמגנים על האתר, על מידע של המשתמשים באתר, על החומרה התומכת באתר או על התכנים של האתר או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות המארחים את האתר או מאפשרים את זמינותו;

4. מידע המשתמש
המשתמש מאשר בזאת, כי כל מידע שנמסר על ידו באמצעות האתר או בדרך אחרת, לרבות פרטים אישיים להתקשרות וכן כל מידע הנאסף בקשר למשתמש כמפורט בתנאי השימוש לרבות במסמך מדיניות הפרטיות (״מידע המשתמש״), נמסר מרצונו החופשי של המשתמש.

המשתמש מאשר שהוא מורשה למסור את מידע המשתמש, לרבות מידע שימסור בעתיד או שיימסר אודותיו ו/או מי מטעמו ממקור כלשהו ל CM ו/או למי מטעמה (שאף הוא, למען הסר ספק, בגדר "מידע המשתמש"), ומסכים שהאיסוף, השימוש, השמירה וההעברה של מידע המשתמש יעשו כאמור במדיניות הפרטיות.

המשתמש מסכים מצהיר ומתחייב בזאת בנוגע לכל מידע המשתמש כי:

א. כל מידע המשתמש (לרבות פרטי התקשרות ומידע שנמסר ביחס לצדדים שלישיים) הינו אמיתי שלם ומדויק; בפרט, המשתמש מסכים כי במידה ויימצא כי מידע אשר נמסר על ידו הינו שגוי או לא מדויק, בין אם השגיאה במידע זה נעשתה במודע ובין אם לאו, עלול הדבר להוביל לכך שבקשת המשתמש לקבלת שירות או מוצר כלשהו תסורב או תענה בצורה לא מדויקת או שתטופל בצורה לא נכונה. מבלי לגרוע מכל זכות של CM ו/או מי מטעמה על פי דין או הסכם, CM או מי מטעמה רשאים, אך אינם חייבים, לנקוט בכל הפעולות הדרושות, לפי שיקול דעתם, על מנת לתקן את השגיאה או את אי הדיוק במידע, ולחייב את המשתמש בכל נזק או הוצאה או הפסד בקשר לכך;
ב. יעדכן בהקדם האפשרי את CM בכל שינוי במידע המשתמש;
ג. המשתמש רשאי למסור את המידע למטרות ולשימושים כמפורט בתנאי השימוש לרבות במדיניות הפרטיות ולא חלה עליו מגבלה מכוח הדין ו/או חוזה ו/או אחרת מלמסור את המידע כאמור;
ד. יהא האחראי הבלעדי בקשר למידע המשתמש, לרבות בקשר לשימוש במידע זה כמפורט בתנאי השימוש לרבות במדיניות הפרטיות;
ה. CM רשאית, אך אינה חייבת, לפקח על תהליך ואופן מסירת או איסוף מידע המשתמש.

באספקת מידע כלשהו, המשתמש מעניק בזאת ל CM ו/או לחברות הקבוצה ו/או מי מטעמם ו/או לצדדים או גורמים אחרים המצוינים במדיניות הפרטיות, הרשאה בלתי מוגבלת ובלתי חוזרת, לעשות שימוש במידע המשתמש כאמור ככל שיידרש לפי שיקול דעתם, כדי להשיג את המטרות המפורטות בתנאי השימוש לרבות במדיניות הפרטיות. המשתמש מוותר בזאת, על כל טענה או תביעה כנגד CM או, חברות קבוצה אחרות, ו/או צדדים או גורמים אחרים שלהם המידע עובר או הקשורים באספקת מוצרי ו/או שירותי CM ו/או השירותים ו/או שירותי הקבוצה, בגין הפרת זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין ופרטיות, בכל הנוגע למידע המשתמש ולשימושים בו כאמור.

5. צדדים שלישיים באתר
המשתמש מודע לכך, כי האתר כולל ו/או יכול שיכלול בעתיד, קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או דברי פרסומת, כתבות, מידע, הצעות וכיו"ב של אתרים אחרים ו/או חברות אחרות ו/או מידע הנוגע לשירותים או מוצרים אשר מסופקים על צדדים שלישיים ("אתרים או שירותים של אחרים"). המשתמש גם מודע לכך שחלק מתכני האתר מסופקים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "מידע של אחרים"). אתרים או שירותים של אחרים ומידע של אחרים, ככל שכלולים באתר, מופיעים אך ורק למען הנוחות, ואין לראות בהכללתם באתר כהמלצה או הצעה מצד CM, היצרן או מי מטעמם.

CM אינה שולטת באתרים או השירותים של אחרים ו/א במידע של אחרים, ואינה מנטרת אותם, ואינה אחראית לפקח בצורה כלשהי על הנעשה במסגרתם או על תכניהם. המשתמש מודע ומסכים לכך שהשימוש באתרים ושירותים של אחרים הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, ו CM לא תישא בכל אחריות או חובה בקשר לנזקים הקשורים לכך.

באתר עשויה להיות הפניה לעמודי היבואן ברשתות חברתיות מסוימות (להלן בהתאמה: "רשתות חברתיות" ו- "עמודי היבואן ברשתות חברתיות"). חשוב לזכור שהשימוש בעמודי היבואן ברשתות חברתיות נעשה באמצעות פלטפורמות של הרשתות החברתיות, אשר יש להן פונקציונאליות, תנאי שימוש ופרקטיקות שימוש במידע ומדיניות פרטיות משל עצמן. השימוש בעמוד היבואן ברשתות החברתיות או בפונקציות קשורות באתר כפוף לפונקציונאליות, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשתות החברתיות. מומלץ שהמשתמש יקרא ויראה שהוא מסכים לתנאים אלו לפני כל שימוש בעמודי היבואן ברשתות החברתיות. CM רשאית להשתמש בפונקציות הזמינות באמצעות הרשתות החברתיות, אך היא או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות בקשר לשימוש בהם על ידי המשתמש. מבלי לגרוע ממדיניות הפרטיות, מובהר בזאת, כי CM רשאית להשתמש בנתוני המשתמש הנאספים או המתקבלים אודותיו (פרטים נוספים אודות פרקטיקות האיסוף והשימוש במידע אודות המשתמש קיימים במדיניות הפרטיות) במסגרת שימושם ברשתות החברתיות, לרבות לצורך ביצוע קמפיינים ו/או שימוש באמצעי שיווק או פרסום אחרים, הזמינים במסגרת הרשתות החברתיות, וזאת על פי תנאים המוסדרים במסגרת הרשתות החברתיות.

6. אבטחת מידע באתר
רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים אפליקציות ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. המשתמש מודע ומאשר כי על אף ש CM משתמשת באמצעי אבטחה שונים ייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר, והמשתמש עדיין חשוף לסיכונים כאמור ובכלל כך המשתמש עדיין חשוף לסיכון של חדירה למאגרי הנתונים של CM ולגניבת מידע ממנו או מ CM בכל דרך אחרת. המשתמש מאשר כי הוא מודע לסיכונים אלו והוא יהא האחראי הבלעדי בגינם, וכי CM לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה כאמור ובמקרה של זליגת או העברת מידע אודות המשתמש או מהמשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מחדירה זו. המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת למנוע חדירה של ווירוסים לאתר או למערכות המחשב הקשורות אליו.

7. זמינות האתר
שאיפת CM היא להעניק למשתמש באתר את השירות הטוב ביותר האפשרי, אך מובהר במפורש ש-CM אינה מתחייבת שהשירות והמידע המוצעים באתר יענו על כל דרישות כל המשתמשים.
מובהר בזה במפורש כי אין ביכולתה של CM להבטיח כי השירות יהיה חף מתקלות וכי האתר יישאר זמין או שהמידע המוצג בו יהא עדכני, בכל עת.

8. קניין רוחני
ביחס שבין CM למשתמש, האתר, לרבות כל המידע שבו וכל השירותים או המוצרים הכלולים בו או הניתנים בקשר אליו, לרבות בנוגע לעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסט, קול, תמונה (כולל תמונות אילוסטרציה), אנימציה, תסריט, קוד מחשב, סימני המסחר, המדגמים, סמלים, סודות מסחריים וכל מידע או חומר אחר הכלול בו, הינם רכושה הבלעדי של CM, ו – CM היא בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני בקשר לאתר ולתכניו כאמור. האתר על כל המידע בו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, למעט כפי שהותר לו בכפוף לתנאי השימוש. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לנזק כבד ל CM ו/או מי מטעמה עקב הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים ו/או קנסות פליליים ו/או אזרחיים.

המשתמש נותן ל CM בזה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע המשתמש ומידע אחר אודותיו המפורט במדיניות הפרטיות יצירת עיבודים סטטיסטיים ובכלל כך יצירת נותנים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; השוואות, המלצות או ביצוע חישובים אחרים או יצירת יצירות נגזרות בהתבסס על מידע המשתמש שנמסר על ידי המשתמש או הנאסף אודות המשתמש כמפורט בתנאי השימוש, בין עם שילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: "מידע סטטיסטי") מבלי לגרוע מהאמור, מובהר שהמידע הסטטיסטי הינו רכושה הבלעדי של CM, ו CM הינה בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. CM תהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך ליתן הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפי המשתמש. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי ל CM, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.

9. אחריות ושיפוי
האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או הזמין באמצעותו ו/או כל קישור לאתר או פלטפורמה אחרים המופיע בו ו/או התוכנה שעליה מבוסס האתר, ניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמו שהם (AS IS), וללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה אשר אינם מפורטים במפורש בתנאים אלה, לרבות לא בקשר להתחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, ובכלל כך מצגים ו/או התחייבויות כאמור בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, מידת השלמות, רמת העדכון, נכונות המידע, הזמינות, רציפות השימוש ו/או תכונות של האתר והמידע בו וכן השימוש בהם ו/או התאמתם למטרה או לצורך מסוים כלשהו.

פרסומות למוצרים ו/או לשירותים של צדדים שלישיים (לרבות לאתרים או שירותים של אחרים) יכולות להופיע באתר מעת לעת בחסות ובאמצעות שירות חיצוני. מובהר, כי לCM אין שליטה על בחירת הפרסומות המופיעות באתר, סדר הופעתן, אמיתות, חוקיות או מוסריות תוכנן. CM והצדדים הקשורים אינם אחראים לפרסומות כאמור.

השימוש באתר מותנה, בין השאר, בתקשורת זמינה ורציפה של אינטרנט, ואי קיום תקשורת אינטרנט ואו הפסקת התקשורת, תמנע את השימוש באתר. השימוש ברשת האינטרנט עשוי להיות כרוך בחיובים שונים מצד ספקי תקשורת. האתר עשוי להיות בלתי-מותאם לכל ציוד הקצה ודפדפני האינטרנט CM, היצרן והצדדים הקשורים אינם אחראים לכל הוצאה, אבדן או נזק שיגרמו בקשר לדרישת התקשורת (ובכלל כך לכל מצב של אי זמינות תקשורת), חיובים הכרוכים בשימוש באינטרנט, אי התאמת האתר לציוד קצה או לדפדפן מסוים.

בשימוש באתר, ובמסירת פרטים לCM, בין אם באמצעות האתר ובין אם בכל דרך אחרת, המשתמש משחרר את CM וכל חברות הקבוצה, ו/או צדדים או גופים אחרים שלהם המידע עובר ו/או צדדים קשורים של כל אחד או אחת מהמצוינים בסעיף זה, מאחריות לכל נזק שייגרם למשתמש עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור או שימוש במידע שיימסר על ידי מי מהם ומוותר בזאת על כל טענה כנגד CM וכל צד כאמור בקשר לכך.

CM והצדדים הקשורים לא יישאו בשום אחריות או חובה, תחת כל עילה משפטית בנוגע לאחד או יותר מאלה: בגין נזק, הפסד, הוצאה או אובדן כלשהם, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט (להלן ביחד: "נזקים"), הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לאתר או למידע בו, ובכלל כך כל נזק שיגרם כתוצאה מכל כשל, שגיאה, חוסר זמינות, אי דיוקים, השמטות, התיישנות, חוסר עדכון, השמטה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירוסים כלשהם (לרבות כל נזק לציוד הקצה של המשתמש), נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית הנוגעים, לאתר ולמידע בו או הזמין באמצעותו, או לשירותים והמוצרים המופיעים באתר או לשירותים או המוצרים של CM או הצדדים הקשורים ו/או בקשר לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות, לרבות פוגעת ו/או בלתי חוקית, של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם. בפרט, CM והצדדים הקשורים לא יישאו בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו בקשר עם תחולת המסמכים הנוספים (כהגדרתם לעיל) והיותם גוברים על כל תנאי סותר הכלול באתר או במידע (לרבות במסמכים הזמינים להורדה באתר).

המשתמש מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את CM ואת מי מהצדדים הקשורים ו/או כל מי מטעמם, כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש או מהפרה בדרך אחרת כלשהי של תנאי השימוש או מהפרה של הדין על ידי המשתמש.

10. שונות
מובהר בזה כי שום שיהוי מצד CM ו/או מצד מי מטעמה, בנקיטת הליכים ו/או מיצוי זכויות, ללא קשר למשכו, לא יהווה ולא יחשב כויתור או מחילה על זכויות CM. כמו-כן, שום ויתור על זכות כלשהי במסגרת הליך כלשהו לא יחייב את CM במסגרת הליכים אחרים ו/או נוספים הנובעים ו/או הממשיכים את ההליכים בערכאות אחרות.

במקרה שתנאי או תניה בתנאים אלה, כולל בתנאי הפרטיות, ייקבע ע"י ערכאה משפטית או גוף שיפוטי או מעין-שיפוטי מוסמך אחר, כבלתי חוקי או כבלתי ניתן לאכיפה או כבטל בכל דרך שהיא – הרי שיתר התנאים יישארו בתוקפם המלא.

האתר מיועד למשתמשים בישראל בלבד. האתר תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות לא יקימו כל חובה או התחייבות ל CM, לחברות הקבוצה ו/או כל צד ג' אחר לגבי משתמשים ו/או לקוחות שאינם תושבי ישראל ו/או בקשר למי שאינו משתמש ו/או לפעולות או יחסים אשר אינם במסגרת האתר.
תנאים אלה יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.
כל תביעה, פעולה או הליך משפטי הנובע ממערכת היחסים נשוא תנאים אלה, יתנהלו באופן ייחודי בבתי המשפט במחוז המרכז בישראל (ולא תהא סמכות שיפוט לכל בית משפט אחר).

אין בתנאי השימוש או במידע המופיע באתר כדי לגרוע מכל זכות או סעד העומד ל CM או מי מטעמה (לרבות חברות הקבוצה) על פי כל דין או הסכם.

CM רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי השימוש לכל צד שלישי על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמש.

11. תוקף
תנאים אלה ייכנסו לתוקף ויחייבו את הצדדים, ממועד פרסומו באתר.

האתר משתמש ב- "קבצי עוגיות" (Cookies) לפרטים »